www.sunnydance.sk

Pravidlá školy SUNNY DANCE

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali všetky pravidlá našej školy. Ďakujeme.

Školský poriadok

1. Vyplnením prihlášky a zaplatením školného sa zaujemca stáva žiakom Tanečnej Akadémie Sunny Dance (ďalej len TASD).
2. Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas s prezentáciou žiaka v rámci propagácie Tanečnej Akadémie Sunny Dance (brožúry, DVD a foto zo záverečného vystúpenia, web stránka TASD a pod.).
3. Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
1. Žiak moze ukončiť vzdelávanie v polovici, alebo na konci vzdelávacieho obdobia na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu.
2. Vzdelávanie može byť predčasne ukončené:
 • Ak o to žiak resp. rodič alebo zákonný zástupca sám zo závažných dôvodov písomne požiada.
 • Ak žiak poruší školský poriadok.
 • Ak žiak resp. rodič alebo zákonný zástupca neplatí školné.
1. Školné sa platí vopred. A to nasledovne:
ZŠ Fándlyho
 • 1F, 2F, 3F, 4F – platba 18 € mesačne
 • Súbor A, B, D – platba 20 € mesačne
ZŠ Na bielenisku
 • 1B, 2B, 3B, 4B – platba 18 € mesačne
 • 5B (predškoláci) – platba 16 € mesačne
 • Súbor C, E – platba 20 € mesačne
ZŠ Kupeckého
 • 1K, 2K, 3K, 4K – platba 18 € mesačne
ZŠ Viničné
 • platba 18 € mesačne
MŠ Bystrická
 • platba 16 € mesačne
MŠ Svätoplukova
 • platba 16 € mesačne
MŠ Za hradbami
 • platba 16 € mesačne
MŠ Viničné
 • platba 16 € mesačne
2. Školné je paušálne a vracia sa iba pri dlhodobej neprítomnosti (minimálne mesiac a odovzdaní lekárského potvrdenia), na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.
3. Školné sa uhrádza
 • bankovým prevodom na číslo účtu:
  • 4003854130/7500 (IBAN č. účtu): SK85 7500 0000 0040 0385 4130 (ZŠ Fándlyho)
  • 4025751319/7500 (IBAN č. účtu): SK03 7500 0000 0040 2575 1319 (všetky ostatné ZŠ a MŠ)
  (Do poznámky je nutné uviesť meno dieťaťa.)
 • alebo osobne u tanečného pedagóga.
1. Tanečný pedagóg a TASD nezodpovedajú za veci odložené v šatni. Preto doporučujeme deťom nenosiť si cenné veci a telefóny na tréningy, poprípade odkladať si veci len v tanečnej sále.
2. Všetci žiaci sú povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie svojich spolužiakov a iných ľudí počas vyučovania a na podujatiach organizovaných školou.
3. Žiaci sú povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazov.
4. Žiakom sa zakazuje manipulovať bez prítomnosti pedagóga s cvičebnými pomôckami, vešať sa na tyče a rebriny, manipulovať so zrkadlami, behať po chodbách a bez dozoru otvárať okná.
5. Tanečný pedagóg a TASD nenesie zodpovednosť za úraz dieťaťa, ktorý vznikne pri nedodržani pravidiel bezpečnosti a nerešpektovaní pokynov pedagóga (v bodoch č.1 - č.4)
6. Vzhľadom na osobitý priebeh organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v TASD dozor nad žiakmi zabezpečuje vyučujúci iba v triede – počas vyučovania. Priestory na ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého sú verejnoprístupné, preto vyučujúci v týchto priestoroch dozor nezabezpečujú. (Snažíme sa, aby menšie ročníky sprevádzala na hodinu naša asistentka.)
1. V prípade dlhodobej neprítomnosti žiaka je nutné upovedomiť vedenie školy.
2. Za štátne sviatky a školské prázdniny sa hodiny nenahrádzajú.
3. Žiaci dostanú na konci roka vysvedčenie.
4. Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať predpisy ktoré sú stanovené v školskom poriadku.